Hatályos: 2018. március 1-től.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Személyes adatokat mindig a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Hírlevelet csak hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén.

A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén lehet kérni.
Érintett weboldalak/honlapok: lauditeur.hu

 

Adatkezelés

 

Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

A honlap meglátogatásával  szolgáltatásaink vagy  információink igénybevételekor Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy  aláveti magát a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben – személyes adatok esetén – a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

A l’auditeur nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét. Erre való tekintettel Ön az email elérhetőségének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a l’auditeur Önt email útján értesítse és tájékoztassa az általa fontosnak ítélet programokról, hírekről. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a l’auditeur-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak, vagy ilyenre vonatkozó közvetlen vagy közvetett utalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A webhelyen lévő technikai információk nem helyettesítik a tájékoztatással egybekötött szakemberi tanácsokat, azok önmagukban, illetve a webhelyen található egyéb információkkal együttesen sem értelmezhetők technikai, műszaki, üzemeltetési, üzemgazdasági, vagy egyéb tanácsnak. 

A l’auditeur a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át és az ezirányú adatgyűjtés minden esetben önkéntes adatszolgáltatáson alapul.

A l’auditeur fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

 

Adatbiztonság

 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a l’auditeur Kft. (1222 Budapest, Tüzér utca, cégjegyzékszám: xxx, adószám: xxx, telefon: +36 20 942 9750) (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő, l’auditeur) – által szervezett, a regisztráció során megjelölt célra gyűjti és a cél megvalósítása érdekében használja fel.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-

A személyes adatokat a l’auditeur kizárólag az Önnel történő kapcsolattartás érdekében használja fel, illetve tárolja.

A l’auditeur kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

A l’auditeur az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a webhely nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

Ezen webhely néhány olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a l’auditeur nem vállal felelősséget.

Szolgáltatásaink igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a l’auditeur a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, posta címet, telefonszámot) kér.

A l’auditeur a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével és az ilyen adatgyűjtés az elérendő célhoz szükséges mértékű legyen.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a l’auditeur bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A l’auditeur regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A l’auditeur-t a regisztráció során a regisztráló részéről valótlan, téves vagy helytelen  személyes adatok megadása miatt felelősség nem terheli, az ebből adódó jogkövetkezményeket – különösen: számlázási, pénzügyi, szállítási következmények és az ennek eredményekénti többletköltségeket  stb. a felhasználó viseli.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

 

A l’auditeur az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. 

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig (hírlevél) ill. a személyes adatok törlését kérő jelzés esetén az azonnali intézkedésig (blog) tart az adatkezelés.

 

Felhasználói jogok

 

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen a jelen nyilatkozatban írt elérhetőségek útján. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

Levelezési cím:

Email: info@lauditeur.hu

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes 

a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, 

b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, 

c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, 

d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

Pin It on Pinterest